slide2 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider

Anunţ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de gestionar-custode sală şi postul de casier

MINISTERUL CULTURII

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

Sf. Gheorghe, judeţul Covasna, str. Gábor Áron, nr. 16, tel./fax: 0267/314139

E-mail: secretariat@mncr.ro, Web: www.mncr.ro

Nr.   850/13.05.2015

 

                                                                A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Muzeul National al Carpatilor Rasariteni organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor de executie  contractuale vacante, dupa cum urmeaza:

1 post- gestionar custode sala treapta II( Sectia de cercetare, conservare si valorificare patrimoniu ,punct muzeal Casa Memoriala Romulus Cioflec din Araci/Valcele)

1 post- casier(Compartiment Financiar contabil administrativ)

Concursul se organizează la sediul instituţiei din Sf Gheorghe,  str. Gabor Aron  nr. 16,  judetul Covasna pentru:

-gestionar custode sala, în data de 22.06.2015, ora 10.00, proba scrisă  şi în data de 23.06.2015, ora 10,00 -  interviul

-casier, în data de 22.06.2015, ora 13.00, proba scrisă  şi în data de 23.06.2015, ora 13,00 -  interviul

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune  la sediul instituţiei din Sf Gheorghe,  str. Gabor Aron  nr. 16,  judetul Covasna– compartiment  Resurse Umane în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv 12.06.2015 orele 13, privind organizarea concursului şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare şi anume:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

1. Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare şi anume:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:

*-pentru gestionar custode sala:

  • Studii medii;
  • Minim  2 ani  vechime în munca
  • Cunoştinţe de operare PC(word, excel) şi capacitate de gestionare a datelor;

*-pentru casier:

  • Studii medii;
  • Minim  1  an  vechime în domeniu
  • Cunoştinţe de operare PC(word, excel) şi capacitate de gestionare a datelor;

3. Bibliografia stabilită se afişează la sediul instituției din Sf Gheorghe, strada Gabor Aron 16, judetul Covasna şi pe site-ul instituției www.mncr.ro

4. Calendarul de desfasurare a concursului:

4.1. Depunerea dosarelor de concurs: dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Muzeului National al Carpatilor Rasariteni, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului respectiv pana la 12.06.2015, ora 13

4.2. Selectia dosarelor de concurs in maxim 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.

4.3. Comunicarea rezultatelor  selectie dosarelor Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Muzeul National al Carpatilor Rasariteni organizator a concursului, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.mncr.ro, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs prevazut la pct.4.1.

4.4. Proba scrisa se desfasoara la sediul Muzeul National al Carpatilor Rasariteni pentru :

-gestionar custode sala, în data de 22.06.2015, ora 10.00, proba scrisă 

-casier, în data de 22.06.2015, ora 13.00, proba scrisă 

4.5. Interviul se desfasoara la sediul Muzeul National al Carpatilor Rasariteni pentru :

                - gestionar custode sala, în data de 23.06.2015, ora 10,00 -  interviul

- casier, în data de 23.06.2015, ora 13,00 -  interviul

4.6. Comunicarea rezultatelor: Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Muzeul National al Carpatilor Rasariteni şi pe pagina de internet a  instituţiei www.mncr.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

4.7. Depunerea si solutionarea contestatiilor. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Solutionarea contestatiilor se va finaliza in termen de maxim 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor . Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Muzeului National al Carpatilor Rasariteni, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

4.8. Rezultatele finale se afiseaza la sediul Muzeul National al Carpatilor Rasariteni si pe pagina de internet a intitutiei in termen de maxim 1  zi lucratoare de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Sf Gheorghe, strada Gabor Aron 16, judetul Covasna, telefon 0267314139”

 

                Afisat azi 13.05.2015

               

 

 

MANAGER,

Dr. Kavruk Valerii

loading...